Masther Mediation
Contactgegevens
T: 0592-749237
M: 06-30119309
E: info@masthermediation.nl
Mediation bij echtscheiding
De beslissing om te scheiden is emotioneel vaak een zware tijd. Voor bemiddelaars, rechters, advocaten, psychologen en andere professionele deskundigen die met echtscheidingen te maken krijgen is het noodzakelijk de psychologische fase waarin de scheidende partijen zich bevinden, te ontdekken en voldoende ruimte te bieden voor de emotionele kant van de zaak. Er dient bij scheiding voldoende kennis te zijn van het psychologische proces van scheiden en van het familierecht.

Na aanmelding bij Masther Mediation krijgen beide partijen informatie van de mediator en wordt onderzocht wat de reden van het verzoek tot scheiding is. Hierdoor kan bewust worden gekozen voor scheiden of investeren in het huwelijk. Er komt dan een weloverwogen beslissing tot stand met een besluit waar beide partijen volledig achter kunnen staan.

Mediation zorgt over het algemeen voor een betere verstandhouding tussen partijen, dan bij gerechtelijke procedures het geval is. Dit komt bijvoorbeeld de omgang met de kinderen zeer ten goede.

De omgangsregeling
Mediation is een uitstekend middel om de omgang met de kinderen te regelen. Beide partijen kunnen hun wensen hieromtrent naar voren brengen en uiteenlopende mogelijkheden en ideeën kunnen worden besproken. Het welzijn van de kinderen is altijd uitgangspunt in deze. Kinderen kunnen bij gerechtelijke procedures tussen wal en schip raken en in het ergste geval door partijen als instrument in worden gezet om de ex-partner tegen te werken of te kwetsen. Werkbare omgangsregelingen komen via de rechtbank vaak moeizaam tot stand. De mediator bekijkt de situatie eerst grondig (bij voorkeur één keer in de thuissituatie) en beluistert ervaringen van beide partijen, waarna een omgangsregeling met de kinderen geleidelijk wordt vormgegeven. Hierdoor groeit het vertrouwen tussen partijen. Mocht de omgangsregeling na verloop van tijd nog niet goed lopen, dan wordt er door Masther Mediation een kinderpsycholoog ingeschakeld om de situatie te bekijken en om te adviseren.
Om de omgang met de kinderen blijvend in goede banen te leiden kan er na ondertekening van het convenant, op verzoek van beide ouders, ieder half jaar een evaluatie plaatsvinden. Eventuele irritaties kunnen dan naar voren worden gebracht en besproken. Mochten er wijzigingen nodig zijn dan worden deze aan het convenant toegevoegd in een zogenaamd suppletoir.

Time-out
Een (echt)scheiding is een ingrijpende gebeurtenis, waartoe niet zomaar wordt besloten. Soms is het besluit tot scheiding een te grote stap ineens en voelt het beter eerst een time out in te lassen. Een periode van bezinning waarin rustig nagedacht kan worden, alvorens definitieve, onomkeerbare beslissingen te nemen.

Gedurende de time out die vaak een half jaar tot een jaar duurt, kunnen partners alvast apart van elkaar gaan wonen en een aantal afspraken vast laten leggen. Bijvoorbeeld een voorlopige omgangsregeling met de kinderen en een voorlopige boedelverdeling. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een convenant, beide partijen weten dan waar ze aan toe zijn.

Verder kan er gedurende een time out psychologische begeleiding plaatsvinden om de oorzaken van de ontstane problemen boven tafel te krijgen en te zoeken naar oplossingen die ook op de lange termijn de kwaliteit van de relatie verbeteren. Een betere onderlinge communicatie, meer begrip en meer persoonlijke aandacht voor elkaar, zijn daarbij belangrijke gespreksonderwerpen.

In een aantal gevallen komen beide partners nader tot elkaar en loopt de relatie na de time out veel beter dan ervoor. Partners beseffen dan door de time out hoe erg ze elkaar hebben gemist en willen weer samen onder ťťn dak wonen. In een aantal gevallen komt het helaas ook voor dat partners door de time out zeker weten dat ze willen scheiden. Een aantal zaken zijn gedurende de time out al in een convenant vastgelegd. Het is dan vaak nog een kwestie van details. De scheiding kan dan binnen een paar weken worden geregeld.

Het convenant
Als de eerste afspraken omtrent de (echt)scheiding zijn gemaakt, bijvoorbeeld over de omgangsregeling of de alimentatie voor de kinderen, dan worden deze vastgelegd in een convenant. Meestal kan er na ongeveer twee of drie gesprekken met de mediator een volledig concept convenant worden opgesteld.

In dit convenant, een schriftelijke overeenkomst, worden behalve afspraken omtrent de omgangsregeling, de volgende onderwerpen vastgelegd:

- Reden van echtscheiding
- Gezag en omgang met de kinderen
- Onderhoudsbijdrage voor de kinderen
- Vermogensafwikkeling
- Overbedeling
- Bankrekeningen
- Partneralimentatie
- Pensioenen en eventuele verevening daarvan
- Geschillen

Het hoofdstuk over vermogens afwikkeling verwijst naar een inboedellijst. Beide partners stellen een lijst met inboedelgoederen op die zij willen houden of mee willen nemen. In onderling overleg word ook vastgelegd wat aan wie toekomt. Door dit schriftelijk vast te leggen worden problemen in de toekomst voorkomen. Het opstellen van een convenant is maatwerk en sluit zo goed mogelijk aan bij de persoonlijke situatie en wensen van beide personen.

Alimentatie
Als de kinderen het hoofdverblijf bij de moeder hebben, dan wordt er door de vader alimentatie en levensonderhoud voor de kinderen betaald. In de gevallen dat de kinderen hun hoofdverblijf bij de vader hebben, geldt dit voor de moeder.

De hoogte van de alimentatie wordt bepaald aan de hand van richtlijnen die het Nibud heeft vastgesteld. Er vindt dan volgens deze richtlijnen, een draagkrachtberekening plaats. Vervolgens worden bijzondere omstandigheden en de gehele persoonlijke situatie van de persoon in kwestie meegenomen in de definitieve berekening van het bedrag. De hoogte van het bedrag wordt vervolgens vastgelegd in het convenant. Ook wordt bepaald tot welke leeftijd van de kinderen wordt doorbetaald en of er financiŽle ondersteuning plaatsvindt zodra een kind een studie oppakt.

In een aantal gevallen, bijvoorbeeld als één van beide partners geen baan heeft, betaalt de ene partner alimentatie aan de andere partner, de zogenaamde partneralimentatie. Dit wordt vastgelegd in het convenant, tevens staat erbij vermeld dat de situatie opnieuw wordt berekend als de financiŽle omstandigheden van de partner wijzigen. In een groot aantal gevallen, als beide partners een betaalde baan hebben, kiezen ex-partners er bewust voor geen alimentatie aan elkaar te betalen en vindt er volledige vrijwaring plaats. Dit wordt vastgelegd in het convenant en is, na ondertekening bij de notaris, bindend.

Vermogensafwikkeling en boedelscheiding
De boedel en inboedel zullen na (echt)scheiding verdeeld moeten worden.

Beide partners wordt gevraagd een lijst op te stellen met goederen die zij mee willen nemen en willen behouden. Door dit vast te leggen in het convenant is voor beide partijen duidelijk wat aan inboedel verdeeld wordt. Verder wordt gekeken wie de auto, caravan en eventueel de boot kan behouden. Eén van de belangrijkste punten is de echtelijke woning. Degene die de woning krijgt toegescheiden is overbedeeld en kan dit door middel van een onderling vast te stellen bedrag afkopen. De overwaarde van de woning wordt tussen de beide partijen verdeeld. Tegoeden op bankrekeningen en andere tegoeden worden eveneens verdeeld. Gezamenlijke rekeningen worden opgeheven.

Mocht u nog vragen hebben, of wilt u zich aanmelden voor één van onze diensten dan kunt u vrijblijvend een e-mail sturen naar: info@masthermediation.nl

Voor opgave kunt u het onderstaande formulier downloaden.

 

Dit formulier kunt u vervolgens opsturen naar:

Masther Mediation
Sledemennerstraat 22
9718 BZ Groningen

Tenslotte kunt u zich telefonisch aanmelden via: T: 0592-749237